Asiakasinfo

Asiakasinformaatio

YHTEYSTIEDOT JA VALVONTAVIRANOMAINEN

Finlandia Group Oyj (Y-tunnus 1629475-2)
Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki
Puhelin 020 710 7700
Fax 020 710 7701
www.finlandiagroup.fi
asiakaspalvelu@finlandiagroup.fi

Finlandia Rahastoyhtiö Oy (2324560-9)
Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki
Puhelin 020 710 7700
Fax 020 710 7701
www.finlandiagroup.fi

Finlandia Group Oyj:n sijoituspalvelulain (747/27012) mukaista toimintaa ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolain mukaista sijoitusrahastotoimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

Ajankohtaista

Rahastosäästösopimuksen ehtojen muutos

Suoraveloituspalvelu päättyi vuoden 2014 tammikuussa euromaksualueen (SEPA) maksukäytäntöjen yhtenäistämisen vuoksi. Suoraveloitukset on tarkoitus tulevaisuudessa korvata e-laskuilla, jonka vuoksi Finlandia Rahastoyhtiö Oy on päivittänyt rahastosäästösopimuksensa ehtojen 2-kohtaa. Jotta kunkin asiakkaan rahastosäästäminen jatkuu e-laskutukseen siirtymisestä huolimatta mahdollisimman joustavasti, päivitetyt ehdot mahdollistavat rahastosäästämisen paitsi e-laskun, myös suoramaksun tai viitemaksun avulla. Päivitettyihin ehtoihin voi tutustua kokonaisuudessaan täältä.

Tiedote Finlandia Rahastoyhtiön Rahastojen Osuudenomistajille

Finanssivalvonta on 18.12.2013 vahvistanut Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hakemuksesta sääntömuutoksen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen yhteisiin sääntöihin koskien joukkolainojen arvostusperiaatteita. Sääntöjen 8 §:ään on lisätty alla olevat kappaleet koskien joukkolainojen arvostusta. Muutos on laajuudeltaan suppea, ja Finanssivalvonta on hyväksynyt, että se tulee voimaan nopeutettuna 1.1.2014 alkaen.

Joukkovelkakirjalainat arvostetaan markkinoiden sulkemisajan käypään markkina-arvoon, joka pääsääntöisesti on julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta luotettavasta lähteestä saatu osto-ja myyntinoteerausten keskiarvo tai päätöskurssi.

Rahamarkkinavälineet arvostetaan markkina-informaatiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteerausten mukaan tai ellei rahamarkkinavälineelle saada markkinainformaatiolähteiden kautta arvoa, arvostetaan rahamarkkinaväline käyttäen arvostuspäivän virallisia Euribor-noteerauksia lisättynä Rahastoyhtiön hallituksen päättämillä liikkeeseenlaskijaryhmäkohtaisilla riskipreemioilla.

Rahastojen yhteiset säännöt löytyvät kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Tietoa Finlandiasta, tuotteista ja palveluista

Finlandiaa, tuotteita ja palveluita koskevat tiedot

ASIAKASSUHTEEN YLEISET EHDOT

Yleiset ehdot

VARAINHOIDON YLEISET EHDOT

Yleiset ehdot

ASIAKASLUOKITTELU

Asiakkaiden luokittelukriteerit

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

Etämyynnin ennakkotiedot

Finlandia-rahastoja koskevat tiedot

Finlandia-rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet, rahastojen säännöt ja rahastojen kuukausiraportit ovat saatavilla Arvostukset-osiossa.

Strukturoituja tuotteita koskevat tiedot

Strukturoituja tuotteita koskevat tiedot ja arvostukset ovat saatavilla Arvostukset-osiossa.

Finlandia Group Oyj:n käyttämät sidonnaisasiamiehet

Finlandia Group Oyj tarjoaa alla mainittuja sijoitus- ja oheispalveluja myös sijoituspalvelulain (747/27012) mukaisten sidonnaisasiamiestensä välityksellä. Sidonnaisasiamiehet voivat:

1) vastaanottaa ja välittää Finlandia Group Oyj:n tarjoamiin sijoitus- ja oheispalveluihin liittyviä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja, 2) välittää Finlandia Group Oyj:n tarjoamia rahoitusvälineitä asiakkaille, ja 3) markkinoida Finlandia Group Oyj:n tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja.

Finlandia Group Oyj:n sidonnaisasiamiehet toimivat myös Finlandia-konserniin kuuluvan Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolaissa tarkoitettuna asiamiehenä.

Tarkemmat tiedot sidonnaisasiamiehistä on saatavilla Finlandia Group Oyj:n ylläpitämästä julkisesta rekisteristä, joka on nähtävillä yhtiön toimipaikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki.

Vakuutusasiamiestoiminta

Finlandia Group Oyj (Finlandia) on päätoiminen vakuutusasiamies. Finlandia edustaa seuraavaa vakuutuksentarjoajaa:
SEB Life International.


Finlandia on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnan internet-sivuilta www.finanssivalvonta.fi tai suoraan virastosta.
 Finlandia ei omista suoraan tai välillisesti yli kymmenen prosentin osuutta jonkin vakuutuksenantajan äänimäärästä tai pääomasta.

Finlandia on täysin yksityisesti omistettu yritys eikä vakuutuksenantajilla tai niiden emoyrityksillä ole äänivaltaa eikä omistusta yrityksessä. 


Mikäli Finlandian toiminnasta on huomautettavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä pääkonttoriimme. Finlandian palvelua tai toimintaa koskien voi tehdä vapaamuotoisen kantelun Vakuutusvalvontavirastolle tai valituksen Kuluttajien vakuutustoimiston, Kuluttajariitalautakunnan tai Vakuutuslautakunnan tutkittavaksi. Mahdolliset Finlandian toiminnasta aiheutuneet ristiriidat voi saattaa Helsingin tai asianomaisen Suomessa olevan vakituisen asuinpaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Finlandian tai vakuutuksen myyneen vakuutusasiamiehen palveluun liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti asiakasvastaavaansa. Palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Finlandialle tai hänelle vakuutuksen myyneelle vakuutusasiamiehelle. Mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi osapuolia tyydyttävällä tavalla, on valitus toimitettava edelleen asianmukaiseen vakuutusyhtiöön.

OTA YHTEYTTÄ
ARVOSTUKSET